HTML

مبحث سوال:

qw23

با توجه به شکل زیر کد HTML ...ادامه

qw7

با استفاده از خواص جداول تکه کد...ادامه

qw6

با توجه به کد زير، نمايش صفحه...ادامه

qw5

تکه کد زیر پر از غلط است...ادامه