مدال‌های چالش

چالفرست - Chalfirst

عنواننمادتوضیح
چالفرست یکم - Chalfirst 1در صورتی که برای بار اول به مقام اول در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرست دوم - Chalfirst 2در صورتی که برای بار دوم به مقام اول در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرست سوم - Chalfirst 3در صورتی که برای بار سوم به مقام اول در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرست چهارم - Chalfirst 4در صورتی که برای بار چهارم به مقام اول در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرست پنجم - Chalfirst 5در صورتی که برای بار پنجم به مقام اول در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرست تمام - Chalfirstدر صورتی که پنج بار به مقام اولی چالش برسید شما یک Chalfirst تمام عیار هستید و یک برنامه نویس حرفه ای!

 

چالفرسکول - Chalfirschool

عنواننمادتوضیح
چالفرسکول یکم - Chalfirschool 1

در صورتی که برای بار اول به مقام اول مرکز آموزشی در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.

چالفرسکول دوم - Chalfirschool 2در صورتی که برای بار دوم به مقام اول مرکز آموزشی در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرسکول سوم - Chalfirschool 3در صورتی که برای بار سوم به مقام اول مرکز آموزشی در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرسکول چهارم - Chalfirschool 4در صورتی که برای بار چهارم به مقام اول مرکز آموزشی در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرسکول پنجم - Chalfirschool 5در صورتی که برای بار پنجم به مقام اول مرکز آموزشی در چالش ای برسید، به شما این مدال اهدا خواهد شد.
چالفرسکول تمام -Chalfirschoolدر صورتی که پنج بار به مقام اولی مرکز آموزشی خود در چالش برسید شما یک Chalfirschool تمام عیار در مرکز آموزشی خود هستید و حرف اول برنامه نویسی را در مرکز آموزشی خود میزنید!

توجه داشته باشید که مدال چالفرسکول صرفا به پنج مرکز اول هر چالش اهدا میشود.