مسائل «مباحث تکمیلی»

مبحث سوال:

q138

سؤال قبل را طوری تغییر دهید که تابع Average()‎ در خود struct بوده و میانگین نمره سه درس را حساب کرده و در Avg قرار دهد.ادامه

q136

تابع مثلث را بنویسید که سه ورودی از جنس struct point بگیرد. سپس برنامه‌ای بنویسید و از این تابع استفاده کنید.ادامه