مسائل «الگوریتم‎های پیشرفته»

q144

برنامه‌ای بنویسید که n را گرفته و تا n مرحله شکل زیر را رسم کند.

ادامه

q143

برنامه‌ای بنویسید که با گرفتن n، اشکالی مثل زیر را تا n مرحله رسم کند،...ادامه

q142

برنامه‌ای بنویسید که nرا گرفته و تا nمرحله برفدانه‌ی کخ را ترسیم...ادامه

q141

برنامه‌ای بنویسید که n را گرفته و تا n مرحله مثلث سرپینسکی را ترسیم کند.

ادامه

q140

تابع فیبوناچی را به‌صورت بازگشتی بنویسید.ادامه

q139

تابع فاکتوریل را به‌صورت بازگشتی بنویسید و از آن در برنامه‌ی خود استفاده کنید.ادامه

q129

برنامه‌ی قبل را طوری تغییر دهید که صفحه با الگوی زیر پر شود:

ادامه

q128

برنامه‌ای بنویسید که  l را گرفته و با استفاده از تابع قسمت قبل کل صفحه‌ی...ادامه

q127

تابعی برنامه‌ای بنویسید که x,y,l  را گرفته و شکل زیر را در مختصات x,y  در...ادامه