مسائل «نوشته‎های ماندگار»

q135

یک ترسیم انجام داده و کل صفحه (640x480) را با getpixel کردن داخل فایل image.txt...ادامه

q134

در شهری گردش به راست ممنوع است، به ازای هر گردش به راست 50$ جریمه...ادامه

q133

عدد n و سپس k و سپس n زوج عدد (مختصات نقاط به‌صورت x,y) را...ادامه

q132

یک سری عدد از فایل num.txt خوانده و سپس با تابعی به روش حبابی مرتب...ادامه