مسائل «خط تولید»

مبحث سوال:

دیدگاه‌ها

سلام

علیک سلام

q138

سؤال قبل را طوری تغییر دهید که تابع Average()‎ در خود struct بوده و میانگین نمره سه درس را حساب کرده و در Avg قرار دهد.ادامه

q136

تابع مثلث را بنویسید که سه ورودی از جنس struct point بگیرد. سپس برنامه‌ای بنویسید و از این تابع استفاده کنید.ادامه

q132

یک سری عدد از فایل num.txt خوانده و سپس با تابعی به روش حبابی مرتب...ادامه

q131

الف) تابعی بنویسید که یک مثلث با مختصات رئوس و رنگ تصادفی در صفحه رسم می‌کند
ب) با کمک تابع (الف) برنامه‌ای بنویسید که تا زمانی که کلیدی را نزده‌ایم، با فواصل زمانی 100ms مثلث تصادفی روی صفحه رسم کند