مسائل «شطرنج»

مبحث سوال:

q93

برنامه‌ای بنویسید که n را گرفته و این شکل را چاپ کند:   

...ادامه

q92

برنامه‌ای بنویسید که n را گرفته و این شکل را چاپ کند:

...ادامه

q91

چاپ تمام اعداد اول کوچکتر از n که n ورودی کاربر به برنامه است.ادامه

q90

چاپ اعداد آرمسترانگ از 1 تا 12000ادامه

q89

چاپ جدول ضرب nxn با گرفتن nادامه

q8

برنامه ای بنویسید که به کمک 2 حلقه­ي for تو در تو يک صفحه­ي شطرنج (بدون مهره) ترسيم کند.ادامه

صفحه‌ها