مسائل «شطرنج»

مبحث سوال:

q130

تابع sinous(x)‎ و cosinous(x)‎ را با استفاده از محاسبه‌ی سری‌های زیر تا 12 جمله نوشته...ادامه

q126

گرفتن m,n  و پر کردن تصادفی یک آرایه‌ی  m*n (m,n<50)‎ از اعداد 0 تا 1000...ادامه

q125

بازی دوز  n*n (n<20)‎ در محیط گرافیکی (با تشخیص برنده) – دو بازیکنه یا هوشمندادامه

q124

بازی دوز 3*3  در محیط گرافیکی (با تشخیص برنده) – دو بازیکنه یا هوشمندادامه

q123

ذخیره‌ی جدول ضرب m*n (m,n<50)‎ با گرفتن m,n از ‎ کاربر و سپس...ادامه

q99

رسم یک سینوسی مدور (چه کار کنیم تا حرکت پیوسته شود؟ یعنی ابتدا و انتهای حرکت بر هم منطبق شوند)ادامه

q98

الف) حرکت زمین به دور خورشد (یادآوری از تمرین ساعت عقربه‌ای)
ب) حرکت ماه به دور خورشید (با نمایش همزمان زمین) 

q96

رسم صفحه‌ی شطرنجی nxn توپر به ضلع مشخص a و گوشه‌ی سمت چپ  (...ادامه

q95

رسم صفحه‌ی شطرنجی nxn توخالی به ضلع مشخص a و گوشه‌ی سمت چپ ...ادامه

q94

برنامه‌ای بنویسید که n را گرفته و این شکل را چاپ کند:   

صفحه‌ها