مسائل «قطار حافظه»

مبحث سوال:

q138

سؤال قبل را طوری تغییر دهید که تابع Average()‎ در خود struct بوده و میانگین نمره سه درس را حساب کرده و در Avg قرار دهد.ادامه

q137

n را گرفته و سپس n ساختمان دانش‌آموز را از کاربر پرسیده و بر حسب...ادامه

q122

برنامه ای بنویسید که n رشته از ورودی دریافت کرده و آن ها را به صورت صعودی مرتب کند. (استفاده از strcmp)ادامه

q121

برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر و تعدادی رشته گرفته و یک رشته از به...ادامه

q120

برنامه ای بنویسید که یک رشته و یک کاراکتر گرفته و یک رشته را بر...ادامه

q119

برنامه ای بنویسید که یک سری آدرس email گرفته و بگوید طبق قوانین نامگذاری valid...ادامه

q118

برنامه ای بنویسید که یک رشته را گرفته و بزرگی و کوچکی حروف را برعکس کند.
مثال: ورودی= "I Love C++‎" ، خروجی="i lOVE c++‎"

q17

برنامه ای بنویسید که یک رشته را گرفته و فواصل اضافی (double spaces، begin & end spaces و ...)ادامه

q116

برنامه ای بنویسید که یک رشته را گرفته و حروف اول کلمات آن را Capital کندادامه

q115

برنامه­ای بنویسید که یک رشته را گرفته و تعداد کلمات آن را بشمارد.ادامه

صفحه‌ها