مسائل «یک فنجان چای شیرین (2)»

q11

برنامه ای بنویسید که با گرفتن دو عدد m و  nاز ورودي مجموع توان­هاي m ام اعداد يک تا n را حساب کند.ادامه

q9

 مي­خواهيم بين تعداد نا مشخصي عدد max يا min يا هردو را پيدا کنيم. براي اينکار آنقدر از ورودي عدد ميخوانيم تا به عدد 1- برسيم.ادامه

q7

 برنامه ای بنویسید که بخش پذيري بر 3 را با شيوه­ي مجموع ارقام محاسبه کند و اين کار را تا زماني انجام دهد که عدد نهايي بين 1 تا 10 شود. به عنوان مثال براي عدد 3578 در مرحله­ي بعد حاصل جمع ارقام که 23 را چاپ کند و بعد عدد 5 را نيز چاپ کند و بر اساس آن بيان کند که اين عدد بر 3 بخش­پذير نيست.ادامه

q5

برنامه‎ای بنویسید که یک عدد 7 رقمی را از ورودی بگیرد و مقلوب آن را چاپ کند.ادامه

صفحه‌ها