مسائل «یک فنجان چای شیرین (2)»

q28

برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی دریافت کند و بگوید که متقارن است یا نه. مثال: 323ادامه

q21

 با استفاده از حلقه‌ی whileبرنامه‌های زیر را بنویسید:

   الف) یک عدد مثبت...ادامه

q20

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد حداکثر سه رقمی را دریافت کرده و دنباله‌ی زیر...ادامه

q19

برنامه ای بنویسید که الگوریتم زیر را پیاده کند:

...ادامه

q18

برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت کند و ک.م.م و ب.م.م آن را در یک خط با یک فاصله چاپ کند. ورودی های شما کمتر از چهار میلیارد هستند.ادامه

q16

 برنامه ای بنویسید که ابتدا یک عدد را دریافت کند و مانند مثال زیر...ادامه

q15

برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و اگر مجموع مقسوم علیه های...ادامه

q14

برنامه اي نوشته که تعدادی عدد صحيح و مثبت را خوانده ( آخرين عدد منفي مي باشد ) و از تکرار ارقام آن به ازاء مقدار همان رقم عدد جديدي بسازد . 

 ورودی: 23152           خروجی: 2233315555522ادامه

q13

برنامه اي بنويسيد که مجموع اعداد يک تا 1000 که در آنها رقم 3 وجود دارد را محاسبه و چاپ کند .ادامه

q12

برنامه اي بنويسيد که پس از دريافت عدد n و m به عنوان ورودي مقدار n!/(m!(n-m)!)‎ ...ادامه

صفحه‌ها