مسائل «یک فنجان چای شیرین (2)»

q77

گرفتن عددی و چک کردن اینکه آیا آرمسترانگ است یا خیر؟

آرمسترانگ:   ...ادامه

q76

گرفتن n و تجزیه‌ی آن .ادامه

q73

برنامه ای بنویسید که عمل "محاسبه‌ی ب.م.م به روش نردبانی" را انجام دهد.ادامه

q72

برنامه ای بنویسید که عمل "معکوس کردن یک عدد صحیح مثبت " را انجام دهد.ادامه

q71

برنامه ای بنویسید که ارقام یک عدد صحیح را تجزیه کند.ادامه

q63

گرفتن کلید با getch()‎ و چاپ کد آن با casting بر روی صفحه تا زمانی که ESC زده شود.ادامه

q55

برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد حداکثر 5 رقمی مشخص کند که آن متقارن است یا نه.ادامه

q45

برنامه ای بنویسید که یک عدد حداکثر 7 رقمی را دریافت کرده و بگوید که عدد چند عامل 2 دارد. و همچنین مشخص کند که عدد چند رقمی است.ادامه

q42

برنامه ای بنویسید که یک عدد 8 رقمی در مبنای دو و یک عدد در مبنای ده را دریافت کند و اگر دو عدد مساوی بودند اعلام کند.ادامه

q30

برنامه ای بنویسید که شماره ی یک کارت اعتباری را دریافت کند و مشخص کند که آیا آن شماره معتبر(واقعی) است یا نه. (توضیح: شماره ی کارت های اعتباری چهار عدد چهار رقمی است که مجموع ارقام اول و سوم و ... (فرد) با دو برابر ارقام دوم و چهارم و... (زوج) عددی با یکان صفر خواهد شد. راهنمایی: برای دریافت چهار متغیر برای چهار عدد چهار رقمی تعریف کنید.)ادامه

صفحه‌ها