مسائل «یک فنجان چای شیرین (2)»

q113

ادامه­ی مفهوم نویز در حرکت:

به توپ سرگردان سؤال 30 یک نویز در حد...ادامه

q112

ترسیم یک ماشین مستطیلی(!) به عرض 20px در یک جاده به عرض 100px با شروع...ادامه

q111

برنامه ای بنویسید که یک نقطه به صورت تصادفی از مرکز صفحه شروع به حرکت...ادامه

q110

برنامه ای بنویسید که n عدد random 
الف) در بازه ی  1000...0
ب) در بازه ی  1000...1000-
تولید کرده و مثل سؤال قبل رسم کند.

q87

مثالهای توپ سرگردان با fillellipse()‎ادامه

q85

توپی که در جهات مختلف با kbhit()‎ و getch()‎  شتاب می‌گیرد (همراه با اصطکاک و میرایی هنگام برخورد به دیواره‌ها)ادامه

q84

توپی که در جهات مختلف با kbhit()‎ و getch()‎ شتاب می‌گیرد و به دیواره‌ها برخورد می‌کند (بدون میرایی)ادامه

q83

توپ کنترل شونده با getch()‎ادامه

q82

توپ سرگردان (تا زمانی که کلیده زده نشده به اضلاع صفحه نمایش برخورد آینه‌ای کند)- شعاع و رنگ و سرعت را بگیرد.ادامه

q81

رسم مستطیلی که بصورت یک قاب در کل صفحه شروع شده و به یک نقطه ختم می‌شود .ادامه

صفحه‌ها