مسائل «یک فنجان چای شیرین (1)»

q23

 مقدار عدد پی با استفاده از سری‌های بی‌پایان محاسبه می‌شود. برنامه‌ای بنویسید که جدولی...ادامه

q17

خروجی های برنامه های زیر را با دقت بررسی کرده و بنویسید.

...ادامه

q16

 برنامه ای بنویسید که ابتدا یک عدد را دریافت کند و مانند مثال زیر...ادامه

q14

برنامه اي نوشته که تعدادی عدد صحيح و مثبت را خوانده ( آخرين عدد منفي مي باشد ) و از تکرار ارقام آن به ازاء مقدار همان رقم عدد جديدي بسازد . 

 ورودی: 23152           خروجی: 2233315555522ادامه

q13

برنامه اي بنويسيد که مجموع اعداد يک تا 1000 که در آنها رقم 3 وجود دارد را محاسبه و چاپ کند .ادامه

q11

برنامه ای بنویسید که با گرفتن دو عدد m و  nاز ورودي مجموع توان­هاي m ام اعداد يک تا n را حساب کند.ادامه

q10

برنامه ای بنویسید که يک عدد مانند n را از ورودي بگيرد و مجموع اعداد بخش­پذير بر 3 از يک تا n را حساب کند.ادامه

صفحه‌ها