مسائل «یک فنجان چای شیرین (1)»

q74

گرفتن n و یافتن اول یا مرکب بودن .ادامه

q69

محاسبه‌ی فیبوناچی تا جمله‌ی nاُم: an+2=an+1+anادامه

q68

برنامه ای بنویسید که سری های زیر را محاسبه کند.

...ادامه

q67

بازی هُپ! n و k را بگیرد و مضارب k را Hop چاپ کند.ادامه

q66

چاپ 10..1 و آشنایی با حلقه‌ی با گام کاهشی.ادامه

q65

چاپ 1...5‎ با فواصل 0.5 تایی .ادامه

q64

n را گرفته و 1..n‎‎ را چاپ کند.ادامه

q62

n را بگیرد، n عدد گرفته و میانگین‌شان و max و min را چاپ کند .ادامه

q61

ده عدد گرفته و مجموعشان و max و min را چاپ کند.ادامه

q60

ده عدد گرفته و مجموعشان را چاپ کند.ادامه

صفحه‌ها