مسائل «یک فنجان چای شیرین (1)»

q107

گرفتن m, n و محاسبه‌ و چاپ mn . 

ادامه

q106

محاسبه‌ی حاصل جمع دو عدد صحیح 100 رقمیادامه

q105

پیاده‌سازی جستجوی دودویی بر روی آرایه‌ی n-تایی مرتب شدهادامه

q104

بازنمایی گرافیکی Bubble Sortادامه

q103

گرفتنn و سپس n عدد و پیاده‌سازی مرتب‌سازی حبابی (n<=100)ادامه

q102

گرفتنn و سپس n عدد و پیدا کردن دو عدد اول بزرگتر در آرایه (n<=100)ادامه

q101

گرفتنn و سپس n عدد و یافتن یک عدد (پرسیدن یک عدد) و جستجوی آن در بین آرایه (n<=100)ادامه

q100

گرفتنn و سپس n عدد و یافتن و چاپ بیشترین تکرار بین عددها (n<=100)ادامه

q80

برنامه ای بنویسید که رسم زیر را رسم کند:

ادامه

q75

گرفتن n و چاپ تمام مقسوم‌علیه های آن.ادامه

صفحه‌ها