مسائل «کامپیوتر نقاش»

مبحث سوال:

q135

یک ترسیم انجام داده و کل صفحه (640x480) را با getpixel کردن داخل فایل image.txt...ادامه

q134

در شهری گردش به راست ممنوع است، به ازای هر گردش به راست 50$ جریمه...ادامه

q113

ادامه­ی مفهوم نویز در حرکت:

به توپ سرگردان سؤال 30 یک نویز در حد...ادامه

q112

ترسیم یک ماشین مستطیلی(!) به عرض 20px در یک جاده به عرض 100px با شروع...ادامه

q111

برنامه ای بنویسید که یک نقطه به صورت تصادفی از مرکز صفحه شروع به حرکت...ادامه

q109

n را گرفته و سپس n عدد حقیقی از کاربر پرسیده و نمودار آنها را...ادامه

q108

n را گرفته و سپس n نمره بپرسد و آنها را در k (که آن...ادامه

q104

بازنمایی گرافیکی Bubble Sortادامه

q97

Zoom با نسبت‌های صحیح مثبت (...،1،2،3،4)‎ در حالت گرافیکی (در یک بازه‌ی مستطیلی 50x200 جاروب انجام بگیرد)ادامه

q96

رسم صفحه‌ی شطرنجی nxn توپر به ضلع مشخص a و گوشه‌ی سمت چپ  (...ادامه

صفحه‌ها