مسائل «اگر برنامه نویس شوم...»

q19

برنامه ای بنویسید که الگوریتم زیر را پیاده کند:

...ادامه

q2

برنامه ای بنویسید که ابتدا موجودي يک حساب را بگيرد و سپس مقدار درخواست شده براي برداشت از آن را نيز بگيرد و بيان کند که آيا اين برداشت ممکن است يا خير؟ادامه

q1

برنامه ای بنویسید که مختصات مرکز و شعاع 2 دايره را بگيرد و بيان کند آيا دو دايره با يکديگر برخورد دارند يا خير.ادامه

صفحه‌ها