مسائل «کامپیوتر چگونه ارتباط برقرار می‌کند؟»

q57

گرفتن ضرایب a,b و چاپ جواب معادله‌ی ax+b=0 (ضرایب double)ادامه

q56

میانگین 3 عدد a,b,c را گرفته و چاپ کند: a+b+c)/3.0) (در نظر داشته باشید ممکن است میانگین اعشاری شود)ادامه

q40

برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند و قدرمطلق آن را نمایش دهد.ادامه

q36

‎ایراد syntax برانامه زیر را بیابید:

ادامه

q35

قطعه کد زیر چه مقداری را نمایش می دهد؟

ادامه

q26

‎ برنامه ای بنویسید که ابتدا یک کاراکتر را دریافت کند و سپس عدد آن را با استفاده از یک متغیر کمکی int نمایش دهد.ادامه

q25

‎برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و اگر صحیح بود صفر را چاپ کند و اگر نه یک عدد دلخواه. (از دستور‎‎ ifنمی توانید استفاده کنید.)‎‎‎‎‎‎ادامه

q5

برنامه‎ای بنویسید که یک عدد 7 رقمی را از ورودی بگیرد و مقلوب آن را چاپ کند.ادامه

q4

برنامه ای بنویسید که یک شکل را در محیط کاراکتری رسم کند. ( به طور ساده تنها یک خانه دارای یک مستطیل و یک مثلث بالای سرش) ترجیحاً از \t و \n استفاده شود. برای اینکه با متغیر­های کاراکتری نیز کار کند. میتوانیم درابتدا کاراکتری که قرار است شکل با آن رسم شود را از ورودی بگیریم وشکل را با آن رسم کنیم.ادامه