مسائل «کامپیوتر چگونه فکر میکند؟»

q39

الگوریتمی بنویسید که 2 عدد را دریافت کرده و مشخص کند که آیا نسبت به هم اول هستند یا نه. (اعدادی نسبت به هم اول اند که هیچ عامل اول مشترکی بینشان وجود نداشته باشد. مانند 20 و 81)ادامه

q38

الگوریتمی بنویسید که 5 عدد را دریافت کرده و ماکسیمم را نمایش دهد. الگوریتم خود را جوری بنویسید که اگر متغیر ها با نام های a1تا a5نام گذاری شوند بتوان برای بیشتر کردن آنها تنها با اضافه کردن یک متغیر و یک خط شرط این کار را انجام داد.ادامه

q34

اعداد کامل اعدادی هستند که مجموع مقسوم علیه های آن ها مساوی با دوبرابر خودشان است. (مثال: 6: 1+2+3+6)

الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کند و مشخص کند که آیا کامل است یا نه.ادامه

q33

الگوریتم زیر چه عملیاتی را انجام می دهد؟

شروع

عدد...ادامه

q32

الگوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و اگر زوج بود عدد یک و اگر فرد بود عدد صفر را نمایش دهد.ادامه

q31

الگوریتمی بنویسید که 3 عدد را دریافت کرده و مشخص کند که این سه عدد می توانند اعداد یک مثلث باشند یا نه.ادامه