qw25

همانطور که می دانید، دو پروتکل معروف TCPو UDP برای انتقال داده­ها در اینترنت استفاده می­شود. خاصیت پروتکل اول این است که داده­ها را بدون گم­شدن هیچ یک از مقادیر آن به مقصد می­رساند اما در پروتکل دوم ممکن است قسمتی از بسته­های داده گم­شده و به شما نرسد. مثلاً اگر یک عکس را با پروتکل اول برای دوستتان بفرستید حتماً عکس کامل به دست دوستتان می­رسد اما اگر با پروتکل دوم این کار را بکنید، ممکن است چندین خانه ریز از عکس خراب شده و رنگ آنها عوض شود و به دست دوست شما برسد (کیفیت پایین می­آید).

با توجه به اینکه فرستادن با پروتکل اول زمان بیشتری طول می­کشد (چون باید مطمئن شود داده­ها درست رسیده) به نظر شما برای هر یک از موارد زیر کدامیک از پروتکلها مناسب است؟ 

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: