qw18

سه ساختار شبکه را نام ببرید و بگوئید در سایت فیزیکی شرکت ها بطور معمول کدام یک از این­ها استفاده می­شود؟ (بادلیل و توضیح در مورد ساختارهای مختلف شبکه)

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: