q67

بازی هُپ! n و k را بگیرد و مضارب k را Hop چاپ کند.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: