q54

برنامه ای زیر قرار است مشخص کند که آیا عدد دریافتی بین 1000 تا 2500 باشد. ایرادات آن را تصحیح کنید:

                  

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: