q53

4 نفر دور یک میز به ترتیب عددی تصادفی را برای شانس خود اینگونه امتحان می کنند:

از نفر اول شروع به شمردن می کنند.

عدد به هرکسی که رسید از بازی کنار می رود.

به تعداد "افراد -1" (3 نفر) این کار تکرار می شود.

برنامه ای بنویسید که با دریافت سه عدد نفر برنده را مشخص و شماره ی آن را چاپ کند.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: