q51

فرض کنید هر دستور cout پنجاه واحد زمانی و هر دستور if تنها سه واحد زمانی، وقت cpu را بگیرد. برنامه ی قبل را طوری بنویسید که حداقل زمان ممکن برای نمایش نیاز باشد.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: