q50

شمارنده های قدیمی هنوز هم بسیار پرکاربردند به همین منظور در بسیاری از مواقع نیاز است که اعداد هم شکل آن ها به نمایش در بیایند. برنامه ای بنویسید که یک عدد یک رقمی را دریافت کند و آن را به صورت نمایش اعداد در شمارنده های قدیمی با طول اضلاع 1کاراکتر، نمایش دهد.

مثال: 7 یا 3

خروجی:

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: