q4

برنامه ای بنویسید که یک شکل را در محیط کاراکتری رسم کند. ( به طور ساده تنها یک خانه دارای یک مستطیل و یک مثلث بالای سرش) ترجیحاً از \t و \n استفاده شود. برای اینکه با متغیر­های کاراکتری نیز کار کند. میتوانیم درابتدا کاراکتری که قرار است شکل با آن رسم شود را از ورودی بگیریم وشکل را با آن رسم کنیم.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: