q26

‎ برنامه ای بنویسید که ابتدا یک کاراکتر را دریافت کند و سپس عدد آن را با استفاده از یک متغیر کمکی int نمایش دهد.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: