q25

‎برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و اگر صحیح بود صفر را چاپ کند و اگر نه یک عدد دلخواه. (از دستور‎‎ ifنمی توانید استفاده کنید.)‎‎‎‎‎‎

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: