q138

سؤال قبل را طوری تغییر دهید که تابع Average()‎ در خود struct بوده و میانگین نمره سه درس را حساب کرده و در Avg قرار دهد.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: