q135

یک ترسیم انجام داده و کل صفحه (640x480) را با getpixel کردن داخل فایل image.txt ریخته (سطری یا ستونی) و سپس با cleardevice()‎ صفحه را پاک کرده و از روی فایل image.txt و با putpixel، صفحه را همانطور که بوده بازسازی می‌کنیم.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: