q133

عدد n و سپس k و سپس n زوج عدد (مختصات نقاط به‌صورت x,y) را از فایل vertex.txt خوانده و یک n-ضلعی را ترسیم کرده و اوساط اضلاع آن‌ را تا k مرحله به هم متصل کنید.

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: