q130

تابع sinous(x)‎ و cosinous(x)‎ را با استفاده از محاسبه‌ی سری‌های زیر تا 12 جمله نوشته و سپس با استفاده از آن‌ها برنامه‌ی ماه و خورشید را بازنویسی کنید:

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: