q113

ادامه­ی مفهوم نویز در حرکت:

به توپ سرگردان سؤال 30 یک نویز در حد k در هر دو بعد اضافه کنید و اثر آن را ببینید (با تغییر k از 1 تا 10)

مبحث سوال:

زبان سوال:

مرجع سوال: