توافق نامه و راهنمای استفاده از سامانه چالش

چالش سامانه‎ای است که به هدف تصحیح تمرین‎ها ومسابقات برنامه‎نویسی راه‎اندازی شده است. در این قسمت لازم است تا پس از ورود چالش مربوط به خود را انتخاب کرده و پاسخ خود را برای هر سوال ارسال کنید.

ورود به سامانه چالش

راهنمای استفاده از سامانه چالش