خط تولید

q138

سؤال قبل را طوری تغییر دهید که تابع Average()‎ در خود struct بوده و میانگین نمره سه درس را حساب کرده و در Avg قرار دهد.ادامه

q136

تابع مثلث را بنویسید که سه ورودی از جنس struct point بگیرد. سپس برنامه‌ای بنویسید و از این تابع استفاده کنید.ادامه

q132

یک سری عدد از فایل num.txt خوانده و سپس با تابعی به روش حبابی مرتب...ادامه

q131

الف) تابعی بنویسید که یک مثلث با مختصات رئوس و رنگ تصادفی در صفحه رسم می‌کند
ب) با کمک تابع (الف) برنامه‌ای بنویسید که تا زمانی که کلیدی را نزده‌ایم، با فواصل زمانی 100ms مثلث تصادفی روی صفحه رسم کند
اشتراک در RSS - خط تولید